Top
Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij Lil` Sis Star alsmede op alle diensten van Lil` Sis Star en overigens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen klanten van Lil` Sis Star en Lil` Sis Star. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden kan te allen tijde worden opgevraagd bij Lil` Sis Star en zal vervolgens kosteloos worden toegezonden.

ARTIKEL 2: BESTELLEN Na ontvangst van een bestelling, zendt Lil` Sis Star een mailbericht retour met een bevestiging van de bestelling. Uw bestelling zal zo spoedig mogelijk geleverd worden na ontvangst van de betaling van het totale bedrag van de bestelling. Als een artikel niet voorradig is of indien specifieke wensen zijn aangegeven bij de bestelling, neemt Lil` Sis Star zo snel mogelijk met de klant contact op per e-mail of telefoon. Indien Lil` Sis Star voor een bepaalde periode is gesloten zal Lil` Sis Star er voor zorgen dat de bestelling van de klant in de eerste week nadat Lil` Sis Star weer geopend is zal worden afgehandeld. Een product wordt voor een periode van 7 dagen na de bestelling, de dag van de bestelling meegerekend, gereserveerd.

ARTIKEL 3: PRIJZEN Alle op de website vermelde prijzen van producten zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Alle vermelde prijzen zijn in euro`s.

ARTIKEL 4: BETALING Het totaalbedrag van de bestelling vermeld in de bevestiging van de bestelling (zie artikel 2) dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, binnen 8 dagen na de bestelling (de dag van de bestelling meegerekend) op: Rabobank te Siebengewald, rekeningnummer: 147409489 tnv C. Thomassen, danwel door middel van iDeal (volg hiervoor de instructies op de website). Indien volledige betaling niet binnen bedoelde periode is ontvangen komt de reservering, als bedoeld in artikel 2, te vervallen.

ARTIKEL 5: (AF)LEVERING EN VERZENDKOSTEN De bestelling wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van volledige betaling van het factuurbedrag per TNT Post verzonden. De TNT-tarieven die op dat moment van toepassing zijn worden in rekening gebracht bij de klant. Mocht blijken dat Lil` Sis Star teveel kosten voor verzending in rekening heeft gebracht, dan zal Lil` Sis Star zo spoedig mogelijk het teveel betaalde aan de klant retourneren. Mocht verzending per TNT niet mogelijk zijn, dan neemt Lil` Sis Star contact op om in overleg tot een andere wijze van aflevering te komen. Lil` Sis Star is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies tijdens de verzending door TNT (respectievelijk door een andere partij die voor de levering zorgt).

ARTIKEL 6: RUILEN EN RETOURNEREN ZONDER DEFECT AAN PRODUCT. De klant heeft het recht om zijn bestelling ongebruikt en in de originele verpakking binnen 7 dagen na levering te retourneren, mits de retourzending vooraf schriftelijk aan Lil` Sis Star ter kennis is gebracht (per e-mail). Lil` Sis Star gaat ervan uit dat een bestelling geleverd is op de dag na de dag van verzending. De kosten voor het verzenden van alle retourzendingen zijn voor rekening van de klant. Retourzendingen die onvoldoende zijn gefrankeerd danwel die niet vooraf schriftelijk zijn kenbaar gemaakt, crediteert Lil` Sis Star niet. Lil` Sis Star behoudt zich het recht voor om niet of slechts tot gedeeltelijke creditering over te gaan indien niet of niet volledig aan de voorwaarden terzake het retourneren opgenomen in deze algemene voorwaarden is voldaan. De klant kan een product ruilen indien hij een verkeerd product heeft ontvangen. Na ontvangst van een verkeerd product zal Lil` Sis Star na retour ontvangst van dit product, zo mogelijk, het juiste product op kosten van Lil` Sis Star verzenden; indien dit niet mogelijk is neemt Lil` Sis Star contact op met de klant. Lil` Sis Star neemt de kosten van het retourzenden in het kader van het ruilen voor haar rekening indien Lil` Sis Star met de retourzending vooraf schriftelijk akkoord is gegaan. Bij retournering van een bestelling zonder ruiling, zal Lil` Sis Star na ontvangst van de retourzending de kosten van het geretourneerde artikel terugstorten op de bank- of girorekening van de klant.

ARTIKEL 8: GARANTIE en OVERMACHT Lil` Sis Star staat in voor de deugdelijkheid van de producten die door Lil` Sis Star geleverd worden. Op alle producten geeft Lil` Sis Star, uitgaande van normaal gebruik, een garantie van 2 maanden. Gebreken als gevolg van oneigenlijk gebruik door de klant of door andere oorzaak gelegen aan de kant van de klant, vallen niet onder de garantie. Gebreken of beschadigingen ontstaan tijdens het bezorgen vallen niet onder deze garantie (zie ook artikel 5). Kleurverschillen of wijzigingen door de fabrikant vallen niet onder deze garantie. Eventuele gebreken dienen schriftelijk (per e-mail) aan Lil` Sis Star te worden kenbaar gemaakt. Indien een product onder de garantieregeling valt, zulks naar beoordeling van Lil` Sis Star, zal Lil` Sis Star zorg dragen voor vervanging of herstel van het product. Indien vervanging of herstel niet mogelijk is heeft de klant recht op terugbetaling van de koopprijs van het betreffende product. Op het retour zenden van de producten als bedoeld in dit artikel is het bepaalde in artikel 7 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Lil` Sis Star is niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd leveren van bestellingen als dit het gevolg is van omstandigheden die buiten de macht van Lil` Sis Star vallen, zoals extreme weersomstandigheden, vervoersvertragingen of -stagnaties, postvertragingen- of stagnaties of stakingen. Hieronder vallen ook vertragingen van levering omdat Lil` Sis Star het bestelde product zelf niet geleverd krijgt van haar eigen leveranciers. Indien de betaling via vooruitbetaling is geschied en de levering kan definitief niet plaatsvinden, dan zal Lil` Sis Star het vooruitbetaalde bedrag (koopprijs en verzendkosten) crediteren.

ARTIKEL 9: PRIVACY Lil` Sis Star verstrekt geen klantgegegevens aan derden zonder toestemming van de klant. Lil` Sis Star gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT Het is zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Lil` Sis Star verboden om foto`s of enig ander onderdeel van haar website te kopiëren, op te slaan, te verspreiden of anderszins te gebruiken voor andere websites of andere zakelijke- of privé-doeleinden. Haar gehele website inclusief tekst, lay-out, foto`s, getoonde producten valt onder de wettelijke auteursrechtelijke bescherming en het intellectuele eigendomsrecht.